Στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάπτυξης και με ειδικότερο γνώμονα τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), η  IGE SA προχωρεί κάθε χρόνο και προσφέρει οικονομικές ενισχύσεις  προς ασθενέστερες ομάδες της ελληνικής κοινωνίας.

Το πρόγραμμα ενισχύσεων μας επικεντρώνεται σε συντονισμένες δράσεις, που προωθούν τις αξίες της παιδείας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και του αθλητισμού, με ιδιαίτερη ευαισθησία στις ομάδες παιδιών. Στηρίζοντας τέτοιες δράσεις, η IGE επιδιώκει να συνεισφέρει στην ελληνική κοινωνία, με τελικό στόχο την βελτίωση της ποιότητα ζωής των πολιτών της.